Wednesday, September 06, 2006یک وقت هایی زیبایی و خوبی گلی و اسم آن مرد چشم سبز دوست داشتنی پشت کار هم
افاقه نمی کند

طبل بزرگ زیر پای چپ را بیشتر از به نام پدر دوست داشتم


پاهام را سفت بغل می کنم
برای هیچ آرمانی ازشان نمی گذرم