Wednesday, July 07, 2004

قرار بود زودتر شروع بشود،ترس از عدم پذیرش بود شاید،یا هراس به ته دیگ رسیدن کفگیرزبانی،حالا چیزی از دست نمی رود اما،پذیرفته نشدن_اینجا_از تنهایی خاکستری وسط آن همه رنگ،بیشتر درد نمی آورد