Saturday, March 11, 2006


عکس سرودخوانان هشت تا هشت
دليل انتخاب اين عکس هم که واضحه
! نمايش حضور فعال زنان عکاس
گرچه کل اهالی عکس دوست داشتنی بودن کلی

لیریکش خوب بود
وقتی همه می خوندن هم خیلی جالب بود
فقط آقای خواننده ی اصلی که عکسش اینجا هست
یه جاهایی می خوند که
بگو نه"
....
"به دنیای بی زن
و این اخری رو انقدر بامزه و اروتیک می گفت که من تصویر فلوی صورتی یک تخت خواب پوشیده شده از گلبرگهای گل رز رو می دیدم و یاد صدای وسط برنامه های اف تی وی می افتادم

کاش آدمای ديروز کافه عکس اينجا می اومدن تا دليل رفتارهای نابه هنجار من و
خنده های وحشيانمون رو می فهميدن

پشت همه ی این شادمانی های مسخره ام
من هنوز شرمنده ام که توی تجمع نبودم
که کتک نخوردم
که ترسو هستم
که بيست و دو خرداد هم ايستاده بودم پيش بابک احمدی آنور خيابان
من يک تماشاچی شرمنده ی لوس مسخره ام

No comments: